dnes je 19.1.2022

Input:

Kontrolovaná transakcia

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 Kontrolovaná transakcia

Mgr. Andrej Choma

Novou definíciou v zákone o dani z príjmov od roku 2017 je definícia kontrolovanej transakcie. Dôvodom zavedenia tejto definície bol nejednoznačný výklad pojmu vzájomný obchodný vzťah v § 17 ods. 5 ZDP, ktorý nemal oporu v obchodnom zákonníku a bolo možné tento vzťah účelovo vykladať. Nahradením vzájomného obchodného vzťahu za kontrolovanú transakciu sa tiež pojem do istej miery zjednotil s anglickým výrazom „controlled transaction“.

Podľa novej definície v § 2 písm. ac) „kontrolovanou transakciou je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa písmen n) a r), pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom, pričom za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3,