dnes je 19.1.2022

Input:

Metóda zvýšených nákladov (cost plus method)

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3 Metóda zvýšených nákladov (cost plus method)

Mgr. Andrej Choma

Metóda zvýšených nákladov je v zákone o dani z príjmov upravená v ustanovení § 18 ods. 2 písm. c) ZDP. Ide o metódu, pri ktorej sa nezávislá trhová cena vypočíta zo skutočných priamych a nepriamych nákladov majetku alebo služby prevádzanej medzi závislými osobami, zvýšených o sumu cenovej prirážky uplatňovanej tým istým dodávateľom vo vzťahu k nezávislým osobám alebo o sumu cenovej prirážky, ktorú by uplatňovala nezávislá osoba v porovnateľnom obchode za porovnateľných podmienok.

Zjednodušene sa dá povedať, že cenová prirážka je rozdiel medzi vynaloženými nákladmi na výrobu výrobku alebo služby a predajnou cenou u výrobcu alebo poskytovateľa služby.

Do nákladovej základne sa zahŕňajú priame náklady ako aj nepriame náklady alebo pomerná časť nepriamych nákladov, kde platí podmienka, že tieto náklady bezprostredne súvisia