dnes je 31.7.2021

Input:

Vedenie

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.4 Vedenie

Mgr. Andrej Choma

Od 1. 1. 2017 sa tiež upravovala v zákone o dani z príjmov definícia pojmu vedenie, kde sa obchodná spoločnosť a družstvo nahradila všeobecným pojmom právnická osoba z dôvodu, že existujú v obchodnej sfére aj iné subjekty, ktorých primárnym cieľom je aj dosahovanie zisku, napr. pozemkové spoločenstvá v predmetnej definícii absentovali.

Je potrebné poznamenať, že pravidlá transferového oceňovania sa aj v súčasnosti vzťahovali aj na občianske združenia, obce, neziskové organizácie, ale len v obmedzenom rozsahu. T.j., ak dochádza k zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty, daňovník postupuje podľa § 17 ods. 5 ZDP a je povinný vyčísliť rozdiel, o ktorý sa ceny v kontrolovaných transakciách vzťahoch závislých osôb, vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch. Obchodná spoločnosť, ktorá je podnikateľský subjekt pri vyčísľovaní základu dane, postupuje v zmysle § 17 až § 29 ZDP a je povinná viesť dokumentáciu.

Obce, rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorí sú daňovníkmi podľa § 12 ods. 3 ZDP postupujú podľa § 17 až § 29 ZDP len keď majú zdaniteľné príjmy. Z uvedeného vyplýva, že osoba, ktorá nevykazuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 až § 29 ZDP, t. j., má len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane v zmysle § 12 ods. 7 ZDP alebo sú od dane oslobodené v zmysle § 13 ZDP, neznižuje základ dane alebo nezvyšuje daňovú stratu a z toho dôvodu nie je povinná preukazovať súlad s princípom nezávislého vzťahu a viesť dokumentáciu podľa § 18 ods. 1 ZDP.

Podľa nového znenia transakcia občianskeho združenia so spoločnosťou, v ktorej má predseda občianskeho združenia podiel viac ako 25%, sa považuje za kontrolovanú transakciu.

Piktogram príklad

Toto ustanovenie má do veľkej miery za cieľ chrániť práva minoritných podielnikov, kedy môžu takého transakcie slúžiť prvotne aj na „vyťahovanie peňazí“ zo spoločností a rovnako aj rôznych spoločenstiev cez spriaznené osoby.

Rodinný príslušník kontrolóra obce kúpil od obce nehnuteľnosť.

V zmysle zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór je