dnes je 31.7.2021

Input:

Vzor základnej dokumentácie transferového oceňovania

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1 Vzor základnej dokumentácie transferového oceňovania

Mgr. Andrej Choma

Nastavenie transferových cien medzi spoločnosťami Metal s.r.o., Metal predaj s.r.o. , Metal s.r.o. o.z.p.

Skupina Metal sa venuje výrobe a predaju kovového nábytku, strojov, prístrojov a iných kovových zariadení na mieru pre priemyselné stavby. Materská spoločnosť je Metal s.r.o. sídli na Slovensku. Zriaďovateľom spoločnosti Metal s.r.o. a jediným spoločníkom je mesto M. Metal s.r.o. má dcérsku spoločnosť na Slovensku (Metal predaj s.r.o.) a stálu prevádzkareň Metal o.z.p.1) Okrem spoločností Metal predaj s.r.o. a Metal o.z.p. má spoločnosť Metal s.r.o. nezávislých obchodných zástupcov v Maďarsku a Poľsku.


Pozn. Spoločnosť Metal s.r.o. je stredný veľký podnik, ktorý má povinnosť vedenia základnej dokumentácie pre kontrolované transakcie s organizačnou zložkou v českej republike a skrátenej dokumentácie pre kontrolované transakcie so slovenskou spoločnosťou.

V zmysle usmernenia základná dokumentácia obsahuje nasledujúce náležitosti:

Všeobecná dokumentácia obsahuje tieto informácie:

a) identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov Skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry Skupiny,

b) stručný popis funkcií, rizík a aktív jednotlivých členov Skupiny,

c) všeobecný popis spôsobu financovania Skupiny.

Špecifická dokumentácia obsahuje tieto informácie:

a) identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry, popis organizačných jednotiek v rámci Skupiny, ktorým sú členovia vedenia daňovníka podriadení v rámci organizačnej štruktúry Skupiny,

b) popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka,

c) za každú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií:

1. popis kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a okolností, za ktorých sa uskutočňuje,

2. finančné vyjadrenie hodnoty kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa jednotlivých závislých osôb

3. kópia zmluvy k príslušnej kontrolovanej transakcii alebo skupine kontrolovaných transakcií, ak je k dispozícii v písomnej podobe,

4. analýza funkcií, rizík a aktív daňovníka a príslušných závislých osôb v súvislosti s predmetnou transakciou,

5. popis systému transferového oceňovania daňovníka obsahujúci informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metód(y) transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií.

Nastavenie transferových cien medzi spoločnosťami Metal s.r.o., Metal predaj s.r.o. , Metal s.r.o. o.z.p.

Úvod

Účelom tejto správy je zdokumentovať primeranosť transferových cien medzi spoločnosťami Metal s.r.o. a Metal predaj s.r.o. a medzi spoločnosťou Metal s.r.o. a jej organizačnou zložkou Obsah dokumentácie zodpovedá zákonným požiadavkám platným v Slovenskej republike.

Povinnosť vedenia dokumentácie transferového oceňovania pre transakcie so závislými osobami je upravená v § 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a následne usmernením Ministerstva financií SR č. MF/014283/2016-724 (usmernenie).

Prvá časť obsahuje základné informácie o jednotlivých členoch v skupine, organizačnú a vlastnícku štruktúru, charakter podnikania a predmet činnosti.

Druhá časť obsahuje všeobecný popis funkcií, ktoré vykonávajú jednotliví členovia a ich predpokladané riziká.

Tretia časť obsahuje zoznam kontrolovaných transakcií a popis jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka. Táto časť bude spracovaná len pre transakcie s organizačnou zložkou v Českej republike.

Kontrolované transakcie so slovenskou spoločnosťou Metal distribution s.r.o. budú uvedené ako príloha č. 1 tejto správy. Pozn. ako je uvedené v usmernení pre transakcie medzi dvomi slovenskými subjektmi nie je potrebné urobiť funkčnú a rizikovú analýzu ale postačuje len zoznam transakcií ktoré, môžu byť uvedené ako príloha vo formáte ako ich dokáže spracovať účtovný softvér. Pre účely tohto materiálu nebudú uvedené.

Základné informácie

Základné informácie o spoločnosti Metal s.r.o.2)

Obchodné meno:     Metal s.r.o.      
Sídlo:     Železná 2 
Mesto M 
111 11    
IČO:     11 111 111     
Deň zápisu:     01.08.2011    
Právna forma:     Spoločnosť s ručením obmedzeným      
Predmet činnosti:       
Spoločníci:     Mesto M      
Výška vkladu každého spoločníka:     Mesto M
Vklad: 5000 EUR Splatené: 5000 EUR      
Štatutárny orgán:     konateľ 

  Ing. Ján Železo , PhD. 
Železná 3077/6 
Mesto M 111 11 
     
Konanie menom spoločnosti:     Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.      
Základné imanie:     5000 EUR Rozsah splatenia: 5000 EUR    

Spoločnosť Metal s.r.o. ponúka inžinierske, projekčné a poradenské práce pre návrh technologických celkov. Pri výstavbách priemyselných hál, vypracovávame kompletnú projektovú dokumentáciu. Kompletná projektová dokumentácia sa skladá so stavebnej časti, technologickej časti, až po zabezpečenie kolaudácie stavby a spustenia technológie. Vyrába železné skrine, zaisťujeme výrobu liniek, výrobu dopravných zariadení v rámci celého technologického procesu.

Pozn. opíšu sa základné informácie subjekte, tak aby správcovi dane jasne preukázali činnosť podniku. Pre tento opis nie je stanovený vzor.

Základné informácie o spoločnosti Metal distribution s.r.o.

Obchodné meno:     Metal distribution s.r.o.      
Sídlo:     Železná 3
Mesto R 
222 22    
IČO:     22 222 222     
Deň zápisu:    01.08.2011    
Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným    
Predmet činnosti:    Sprostredkovateľská činnosť v oblasti so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami    
Spoločníci:    Metal s.r.o.    
Výška vkladu každého spoločníka:    Metal s.r.o.
Vklad: 5000 EUR Splatené: 5000 EUR    
Štatutárny orgán:    konateľ

Ing. Ján Kameň
Kamenná 3077/6 
Mesto R 222 22 
   
Konanie menom spoločnosti:    Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.    
Základné imanie:    5000 EUR Rozsah splatenia: 5000 EUR    

Základné informácie o organizačnej zložke podniku Metal s.r.o.

Obchodné meno: Metal s.r.o. organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

Sídlo:    Železná 516/2 
Železany nad Sázavou 333 33    
Deň zápisu:    1.08.2011    
Právna forma:    Organizačná zložka podniku    
Predmet činnosti:    Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami    
Vedúci organizačnej zložky:    Juraj Železo 
Železná 5 
Žilina    
Konanie menom spoločnosti:    Organizačnú zložku zastupuje a za ňu podpisuje vedúci.    
Zriaďovateľ:    Metal s.r.o. IČO: 11 111 111
Železná 2, 11 111Mesto M    

Funkčná a riziková analýza spoločnosti Metal s.r.o.:

Popis funkcií vykonávaných spoločnosťou

Odd. ekonomiky, controling

Spracovanie ekonomickej agendy a sociálne veci, mzdová agenda, pokladničná agenda, fakturácia.

Spracováva sa agenda len za kmeňový podnik, organizačná zložka má vlastné účtovníctvo, zamestnáva vlastného účtovníka, ktorý spracováva účtovníctvo a mzdovú agendu za organizačnú zložku.

Obchodné odd. (činnosti zabezpečované prokuristom)

Pre štáty V4:

Obchodná agenda vrátane marketingu, stratégie rozvoja obchodu, výroby, príprava obchodných podkladov, komunikácia so zákazníkmi, príprava ponúk, ich rozpracovanie.

Odd. obchodu a marketingu

Úplná príprava ponuky v konkrétnom znení pre zákazníka (do tendra alebo výberového konania)

Príprava ponuky, odhad nákladov, príprava úplných podkladov pre zákazku, spracovanie dokumentácie, prevod na technické riešenia – tzv. strojná časť ponuky

Odd. zabezpečuje uvedené činnosti pre kmeňový podnik aj pre organizačnú zložku.

Odd. technickej prípravy

Zúčastňuje sa aj na obchodnej príprave, ak treba vyriešiť požiadavku zákazníka na technické zariadenia. Po podpise zmluvy pripravuje zákazku po technickej stránke – príprava úplných projektov (funkčné schémy, dispozičné nákresy, ..., technická príprava konštrukčných výkresov pre samotnú výrobu)

Odd. zabezpečuje činnosť pre kmeňový podnik aj pre organizačnú zložku

Odd. nákupu

Na základe podkladov z odd. technickej prípravy zabezpečuje samotný nákup komponentov – spracúva dopytovú časť (ponuka na nákupy, na základe návrhov od dodávateľov výber dodávateľa materiálu na čo najvýhodnejšiu cenu, zabezpečenie dodávky), realizácia objednávok tak, aby príslušný materiál bol v potrebnom čase k dispozícii výrobe.

Odd. zabezpečuje činnosť pre kmeňový podnik aj pre organizačnú zložku.

Odd. realizácie zákaziek

Odd. zabezpečuje realizáciu zákaziek po nákupe potrebných súčastí do výroby, príprava montáže

Montáž zariadení odd. zabezpečuje dodávateľsky, objednávkou montážnych skupín, živnostníkov, elektrikárov. Organizačná zložka si montáž zariadení vyrobených v kmeňovom podniku z 90% zabezpečuje sama, taktiež na obchodnej báze objednaním potrebných montážnych skupín, na základe podkladov o potrebe montážnikov, ktoré organizačnej zložke pripravil kmeňový podnik.

Výroba

Skladovanie: príjem na sklad, výdaj do výroby, výdaj náradia, ...

Výrobná časť – materiál (tyče, plechy, ....)

Náraďovňa – výdaj náradia do výroby

Expedičná časť – montážne komponenty na montáž, ....

Mechanická dielňa, strojárenská výroba, kompletizácia, lakovňa, expedičná časť

Popis funkcií vykonávaných stálou prevádzkarňou (ČR)

Odd. ekonomiky, controling

Spracovanie ekonomickej agendy a sociálne veci, mzdová agenda, pokladničná agenda, fakturácia – za organizačnú zložku.

Obchodné odd.

Spracovanie obchodnej agendy ku konkrétnemu obchodu na konkrétnom území, ktoré zabezpečuje organizačná zložka (napr. ČR,), t.j.:

Vyhľadanie potenciálneho zákazníka, spracovanie ponuky, obchodné rokovania so zákazníkom, uzatvorenie zmluvy.

Odd. realizácie zákaziek

Zabezpečenie montáže zariadení vyrobených v kmeňovom podniku, na obchodnej báze objednaním potrebných montážnych skupín, na základe podkladov o potrebe montážnikov, ktoré organizačnej zložke pripravil kmeňový podnik.

Zapojenie stálej prevádzkarne do funkcií:

Názov aktivity  Zapája sa  Nezapája sa  Zapája sa v obmedzenom rozsahu  
Strategický zámer spoločnosti a reputácia obchodného mena          x    
Realizácia prieskumu trhu a rozvoj nových trhov          x    
Účtovníctvo, ekonomická agenda, controlling, reporting          x    
Plánovanie výrobnej stratégie       x       
Plánovanie stratégie rozvoja obchodu          x    
Plánovanie marketingovej stratégie          x    
Cielené marketingové aktivity, reklama       x       
Know-how výroby výrobkov a vývoj procesov       x       
Vyhľadávanie zákazníkov (len pre ČR)    x          
Príprava ponúk do tendrov, výberových konaní          x    
Komunikácia so zákazníkmi v ČR    x          
Príprava projektu, vypracovanie špecifikácií projektu, cenotvorba, odhad nákladov          x    
Technická príprava (funkčné schémy, dispozičné nákresy, ..., príprava konštrukčných výkresov pre výrobu)          x    
Nákup komponentov pre výrobu vrátane stanovenia nákupných zdrojov komponentov          x    
Skladovanie komponentov pre výrobu       x       
Výroba       x       
Expedícia – balenie, zabezpečenie prepravy       x       
Zabezpečenie montáže u zákazníka vrátane nákupu komponentov potrebných pri montáži zariadenia          x    
Postrealizačná činnosť pre zákazníka          x    
Servisné služby          x    
Poskytovanie záruky na zariadenia       x       

Alokačný kľúč - funkcie (pridelenie jednotlivých váh, súčet za celý podnik je vždy 5): 0 – vôbec nevykonáva žiadnu funkciu – žiadna angažovanosť, 1 – minimálna angažovanosť, 2 – mierna angažovanosť, 3 – stredná angažovanosť, 4 – vysoká angažovanosť, 5 – sám vykonáva funkciu

Por. č.  Funkcia  Kmeňový podnik  Organizačná zložka  
1    Strategický zámer spoločnosti a reputácia obchodného mena    4    1    
2    Realizácia prieskumu trhu a rozvoj nových trhov    4    1    
3    Účtovníctvo, ekonomická agenda, controlling, reporting    4,5    0,5    
4    Plánovanie výrobnej stratégie    5    0    
5    Plánovanie stratégie rozvoja obchodu    3,5    1,5    
6    Plánovanie marketingovej stratégie    4    1    
7    Cielené marketingové aktivity, reklama    5    0    
9    Know-how výroby výrobkov a vývoj procesov    5    0    
10    Vyhľadávanie zákazníkov (len pre ČR)    0,5    4,5    
11    Príprava ponúk do tendrov, výberových konaní    4    1    
12    Komunikácia so zákazníkmi v ČR    0,2    4,8    
13    Príprava projektu, vypracovanie špecifikácií projektu, cenotvorba, odhad nákladov    4,5    0,5    
17    Technická príprava (funkčné schémy, dispozičné nákresy,    4,5    0,5    
   príprava konštrukčných výkresov pre výrobu)    5    0    
18    Nákup komponentov pre výrobu vrátane stanovenia nákupných zdrojov komponentov    4,8    0,2    
19    Skladovanie komponentov pre výrobu    5    0    
20    Výroba    5    0    
24    Expedícia – balenie, zabezpečenie prepravy    5    0    
25    Zabezpečenie montáže u zákazníka vrátane nákupu komponentov potrebných pri montáži zariadenia    3,5    1,5    
26    Postrealizačná činnosť pre zákazníka    3    2    
27    Servisné služby    4,8    0,2    
28    Poskytovanie záruky na zariadenia    5    0    

Popis rizík:

1. riziko obchodovania, t. j. trhové riziko vznikajúce pod vplyvom nepriaznivých podmienok predaja spôsobených zvýšenou konkurenciou na trhu, nepriaznivými podmienkami, dopytu na trhu alebo neschopnosťou preniknúť na trhy

2. výrobné riziko

3. záručné riziko, t. j. riziko spojené so zlou kvalitou vyrobených a dodaných zariadení a s tým spojeným záručným servisom

4. riziko z predčasného ukončenia zmluvy, t. j. riziko spojené s odstúpením zákazníka od zmluvy v čase, keď výroba zákazky už začala, ale ešte neskončila, resp. nebola zákazka dodaná zákazníkovi

5. riziko z omeškania, straty alebo škody na vyrobených a dodávaných zariadeniach v dôsledku prepravy

6. riziko z dôvodu nepresností pri výrobe, t. j. riziko, že vyrobené zariadenie nebude možné zákazníkovi dodať pre nepresnosti pri plánovaní a výrobe, resp. že bude potrebné u zákazníka vykonať korekcie

7. kreditné riziko, t. j. riziko spojené s výrobou a dodávkou zariadení zákazníkovi, ktorý zaplatí v neskoršom dohodnutom termíne alebo nezaplatí vôbec

8. riziko straty

Na základe uvedeného popisu rizík (č. 1 – 8) a alokačného kľúča daňový subjekt pridelil váhy rizikám (aký podiel má na rizikách zriaďovateľ a aký stála prevádzkareň)

0 – nenesie žiadne riziko, 1 – znáša minimálne riziko, 2 – znáša mierne riziko

3 – znáša polovičné riziko, 4 – znáša vysoké riziko, 5 – znáša riziko v plnej miere

Priradenie jednotlivých rizík na základe alokačného kľúča (súčet za celý podnik je vždy 5):

Por. č.  Riziko  Zriaďovateľ Metal s.r.o.  Stála prevádzkareň  
1    riziko obchodovania    3    2    
2    výrobné riziko    5    0    
3    záručné riziko    5    0    
4    riziko z predčasného ukončenia zmluvy    5    0    
5    riziko zo straty alebo škody na vyrobených a dodávaných zariadeniach v dôsledku prepravy    5    0    
6    riziko z dôvodu nepresností pri výrobe    5    0    
7    kreditné riziko    5    0    
8    riziko straty    5    0    

Vo všeobecnosti je možné funkcie stálej prevádzkarne v zmysle alokačného kľúča špecifikovať takto:

V Železanoch nad Sázavou sa nachádza kancelária, ktorá robí obchodnú činnosť pre Českú republiku – komunikuje so zákazníkom vo väčšine prípadov týkajúcich sa obchodnej činnosti subjektu v ČR, pripravuje obchodné rokovania z podkladov pripravených na Slovensku, chodia do tendrov na území ČR, po podpise zmluvy sa zúčastňujú oblasti „zabezpečenie montážnikov“, „starostlivosť o zákazníkov“, „porealizačná činnosť pre zákazníkov“. Pri rokovaniach pred uzatvorením zmluvy konkrétne požiadavky zákazníka komunikuje stála prevádzkareň, ktorá preddefinuje požiadavky a posúva ich subjektu.

Po uzatvorení zmluvy (resp. inej dohody, potvrdení objednávky) so zákazníkom v stálej prevádzkarni sú konkrétne práce v súvislosti s technologickými zariadeniami vykonané v Metal s.r.o. (projektová dokumentácia, rozpracovanie zákazky, zameranie skutočného stavu).

Spôsob financovania skupiny

Spoločnosti Metal s.r.o., Metal predaj s.r.o. a Metal s.r.o. o.z.p. sú financované z bežných úverov v komerčných bankách (tretích strán).

Stanovenie metódy transferového oceňovania a marže

Z pohľadu podstaty kontrolovanej transakcie je tiež potrebné brať do úvahy vhodnosť metódy, dostupnosť informácií a ich vierohodnosť (hlavne u porovnateľných nezávislých spoločností potrebných k aplikácii vhodnej metódy) a stupeň porovnateľnosti kontrolovaných a nekontrolovaných transakcií. V prípade potreby eliminácie rozdielov medzi kontrolovanými a nekontrolovanými transakciami je ďalej potrebné urobiť spoľahlivé úpravy porovnateľnosti.

Samotná smernica o transferovom oceňovaní nahliada na tradičné transakčné metódy ako na najpriamejšie prostriedky stanovenia, či podmienky (obchodné alebo finančné) stanovené medzi závislými osobami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Ak je možné spoľahlivo aplikovať tradičné transakčné metódy a zároveň aj transakčné ziskové metódy, v takom prípade sú preferované tradičné transakčné metódy pred transakčnými ziskovými metódami.

Čo sa ďalej týka tradičných transakčných metód, ak je možné spoľahlivo použiť metódu nezávislej trhovej ceny a aj inú metódu stanovenia transferovej ceny, je najvhodnejšie použiť práve metódu nezávislej trhovej ceny.

Metóda nezávislej trhovej ceny (comparable uncontrolled price method)

Metóda nezávislej trhovej ceny je definovaná v § 18 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Metóda nezávislej trhovej ceny vychádza z porovnávania ceny produktu alebo služby, ktorá je dohodnutá medzi závislými osobami s cenou porovnateľného produktu alebo služby, ktorá je dohodnutá medzi nezávislými osobami. pre uplatnenie tejto metódy je nevyhnutné nájsť produktovú zhodu v posudzovanom tovare alebo službe.

V prípade transakcie medzi Metal s.r.o. a stálou prevádzkarňou nie je možné nájsť porovnateľné vnútorné alebo vonkajšie porovnateľné tovary alebo služby, keďže ide o zákazkový predaj „na mieru“ a cena závisí od presných špecifikácií podľa zadania objednávateľa.

Metóda následného predaja (resale price metod)

Metóda následného predaja je upravená v § 18 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov. Pri aplikácii tejto metódy sa cena